Buy PAST MASTERS BY THE BEATLES Online – Indiarecordco
PAST MASTERS BY THE BEATLES

PAST MASTERS BY THE BEATLES

Regular price ₹5,495.00 ₹4,121.25 Unit price per
Shipping calculated at checkout.

2 LP SET

Formatæ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ Vinylæ

Number of Discsæ æ æ æ æ æ 2

Labelæææ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æUniversal

Track Listing

1æææææææææææ Love Me Doææææææ

2æææææææææææ From Me To You

3æææææææææææ Thank You Girl

4æææææææææææ She Loves Youææ

5æææææææææææ I'll Get Youææææææææ

6æææææææææææ I Want To Hold Your Handææææææææææ

7æææææææææææ This Boy

8æææææææææææ Komm, Gib Mir Deine Handæææææææ

9æææææææææææ Sie Liebt Dich

10æææææææææ Long Tall Sallyæææ

11æææææææææ I Call Your Nameæææææææææææææ

12æææææææææ Slow Downææææææææ

13æææææææææ Matchboxæææææææææ

14æææææææææ I Feel Fineææææææææææ

15æææææææææ She's A Woman

16æææææææææ Bad Boyæææææææææææææ

17æææææææææ Yes It Is

18æææææææææ I'm Downææææææææææ

19æææææææææ Day Tripperæææææææ

20æææææææææ We Can Work It Outææææææ

21æææææææææ Paperback Writeræææææææææææ

22æææææææææ Rainæææææ

23æææææææææ Lady Madonnaæ

24æææææææææ The Inner Lightæ

25æææææææææ Hey Judeæææææææææææ

26æææææææææ Revolutionææææææææ

27æææææææææ Get Backææææææææææææ

28æææææææææ Don't Let Me Downæææææææ

29æææææææææ The Ballad Of John And Yokoæææææ

30æææææææææ Old Brown Shoeæææææææææææææ

31æææææææææ Across The Universeææææææ

32æææææææææ Let It Beæææææææææææææ

33æææææææææ You Know My Name (Look Up The Number)

æ

Shippingæ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ This product will ship in 7-9 working days